خوش آمدید به

موزه شی باتر

زنانی که بهترین شی باتر دنیا را درست می کنند در روستاها زندگی می کنند، بنابراین ما بیشتر وقت خود را با آنها در روستا می گذرانیم...

Sign Up to join our Village

Shop and preserve Africa’s Shea resource.